Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisija kreipėsi į žurnalistus, primindama 10 aktualiausių profesinės etikos dalykų. Komisija įsitikinusi, kad kalbėjimas apie profesinę etiką – tai gera galimybė mokytis bendrai ginti savo teises nuo siekių suvaržyti žurnalistikos laisvę. Žurnalistinio darbo kokybės klausimas negali būti keliamas kaip laisvės suteikimo sąlyga. Priešingai, tik laisva žiniasklaida gali būti atsakinga, o savitvarka ir kokybiškos žurnalistikos palaikymas yra papildomi šios laisvės garantai.

Anot Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisijos pirmininko Viktoro Trofimišino, kalbėti apie profesinės veiklos standartus ypač būtina, kai ieškoma probleminių situacijų sprendimų. Kreipimesi išdėstyti pagrindiniai žurnalistinės veiklos principai, funkcijos, pareigos ir teisės, kurių būtina laikytis vykdant profesinę veiklą. Atkreipiamas dėmesys į interesų konfliktų pavojų ir grėsmę nepriklausomumui, į tradicines vertybes, žurnalistų savitarpio pagarbą konkurencinėje aplinkoje, į žurnalisto savigarbą ir teisę nesiimti darbo, kuris prieštarauja įsitikinimams ir sąžinei.

LŽS Etikos komisijos laiške reiškiamas įsitikinimas, kad pačių žurnalistų išgryninti minimalūs etikos standartai galėtų tapti labai paprastais kasdienio darbo orientyrais, skatinančiais tikrintis ir taisytis.

„Kartu tai priminimas visiems, kad augantis skaitytojų, žiūrovų, klausytojų raštingumas leidžia jiems nesunkiai atpažinti profesinį nesąžiningumą, manipuliacijas, užsakomąją žurnalistiką. Sąžiningesnė ir laisvesnė žurnalistika, padedanti palaikyti nuoširdų ryšį su žiniasklaidos auditorija, yra būdas didinti žiniasklaidos konkurencingumą, patikimumą ir pasitikėjimą, o kartu mažinti valdžios įsikišimo riziką“, rašoma laiške.

Kreipimasis į žurnalistus dėl 10 aktualiausių žurnalistinės etikos dalykų

Kolegos žurnalistai,

Suvokdami, kad svarbiausia žurnalistinės veiklos prielaida – žodžio laisvė, gerbdami save kaip žurnalistus profesionalus ir žurnalistiką, kaip įdomią, prasmingą ir atsakingą veiklą, rinkdami, apdorodami, kurdami bei skelbdami informaciją, laikykimės svarbiausių mūsų profesinės veiklos etikos normų.

1. Pateikime objektyvią informaciją. Kritiškai vertinkime ir rūpestingai tikrinkime informaciją, remdamiesi keliais šaltiniais, laikydamiesi nuostatos, kad būtina skelbti tik patikimą, abejonių nekeliančią, visuomenei aktualią informaciją. Nuomonė privalo būti atskirta nuo fakto ir pateikta taip, kad vartotojas aiškiai ją atpažintų.

2. Paisykime kitų asmenų privatumo. Žurnalistinėje veikloje privalu paisyti visuomenės interesų, jausti pagarbą Žmogui. Susilaikykime nuo informacijos skelbimo, kuri gali pažeisti teisę į privatumą. Nesimėgaukime detalėmis. Prieš skelbdami informaciją, įsitikinkime, kad ji nepažeidžia žmogaus garbės ir orumo, nepilnamečių interesų.

3. Ginkime žmogų. Pirmenybę teikime žmogaus, o ne valdžios ar politikos, verslo, finansų ir kitų grupių interesams. Tolerantiškai nušvieskime mažamečių ir senyvo amžiaus žmonių, vaikų ir jaunimo, moterų ir mažumų atstovų, ligonių ir neveiksnių asmenų, šeimų problemas.

4. Gerbkime informacijos šaltinius. Naudokimės tik teisėtais ir sąžiningais informacijos rinkimo būdais. Žmogus, nepaisant jo padėties ir statuso, negali būti verčiamas teikti informacijos. Bet koks spaudimas jo atžvilgiu, papirkimas yra netoleruojamas. Saugokime informacijos šaltinio paslaptį.

5. Pripažinkime klaidas ir jas taisykime. Visais atvejais žurnalistas privalo užtikrinti asmeniui jo atsakymo teisę. Klaidų ištaisymas yra kiekvieno žurnalisto pareiga ir garbės reikalas.

6. Venkime interesų konflikto. Atsisakykime temų, kurios susijusios tiesiogiai su giminėmis, pažįstamais, artimaisiais. Netoleruotinas žurnalistinės veiklos derinimas su darbu valdžios, valstybinėse, savivaldos institucijose, politinėse organizacijose, reklamos, viešųjų ryšių, ryšių su visuomene srityse.

7. Neparsidavinėkime reklamos teikėjams. Brangindami profesijos prestižą, objektyvumą, nepasirašykime reklaminių publikacijų, nenaudokime savo atvaizdo reklamoje. Vykdykime tik tiesioginio vadovo užduotis. Atminkime, kad žurnalistas turi teisę nesiimti darbo, kuris priešingas jo sąžinei ir įsitikinimams.

8. Nemenkinkime kolegų. Puoselėkime pagarbą ir solidarumą tarp žurnalistų. Nemenkinkime vienas kito darbo ir profesinių sugebėjimų. Profesinėje veikloje autoritetu laikykime kolegas. Puoselėkime žiniasklaidos savitvarką, taip išvengdami kišimosi į mūsų veiklos sritį iš šalies; profesinės etikos klausimais paisykime kolegų jurisdikcijos.

9. Gerbkime profesijos prestižą. Venkime išankstinės nuostatos, manipuliavimo, plagiato, sąmoningo faktų iškraipymo, svarbios informacijos nuslėpimo, klastojimo, šmeižto, sąskaitų suvedinėjimo, visų rūšių diskriminacijos, kyšių ėmimo, privilegijų, lengvatų mainais už informacijos paskelbimą ar nuslėpimą, kitų dalykų, kurie kenkia veiklos nepriklausomumui ir menkina profesijos prestižą.

10. Laikykimės tradicinių vertybių. Spręsdami kasdienio pasirinkimo dilemą, orientuokimės į vertybių hierarchiją, pirmenybę teikdami tradicinėms vertybėms - darbui, kultūrai, šeimai, religijai, tolerancijai, bendruomeniškumui.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisija

© VŠĮ MEDIA FORUMAS
2007-2016

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.